696 Jewelry
Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu “696 Jewelry”  obowiązującego od 1.06.22 r. od 12:00:00 do 31.12.2022 r. do 23:59:59.

 

I. WARUNKI OGÓLNE

 1. Organizatorem i sponsorem konkursu on-line pod nazwą „696 Jewelry” (dalej: „Konkurs”) jest:
  PIK Patryk Mazurkiewicz, Kinga Mazurkiewicz Spółka Cywilna
  Nowogrodzka 44/23, 00-695 Warszawa, NIP: 7011081655 (dalej: „Organizator”).
 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.
 6. Organizator przeprowadza Konkurs przy wykorzystaniu strony internetowej sklepu 696 Jewelry – https://696jewelry.com
 7. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie internetowej sklepu 696 Jewelry – https://696jewelry.com

 

II. CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs trwa od dnia 1.06.2022 r. od 12:00:00 do 31.12.2022 r. do 23:59:59. („Czas Konkursu”).

 

III. UCZESTNICY KONKURSU

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne (dalej: „Uczestnicy”), które:

1.1 ukończyły 13 lat z zastrzeżeniem, że osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych (tj. osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione częściowo) muszą uzyskać uprzednią zgodę opiekuna prawnego na udział w Konkursie oraz na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

1.2 mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

1.3 są konsumentami w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego.

 1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione przez Organizatora lub spółki zależne, stowarzyszone lub powiązane z Organizatorem, agencje współpracujące z Organizatorem, członkowie jury Konkursu, ani ich rodziny. Pod pojęciem rodziny należy rozumieć wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwo oraz rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające z nimi w faktycznym pożyciu lub osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe.
 2. Uczestnik bierze udział w Konkursie samodzielnie, we własnym imieniu.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

5.1. podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;

5.2. podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub mechanizmów i zasad funkcjonowania Konkursu;

5.3. podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego wizerunek.

 

IV. ZADANIE KONKURSOWE

 1. Uczestnik, aby wziąć udział w konkursie musi zapisać się drogą mailową do newslettera na stronie internetowej www.696jewelry.com oraz odpowiedzieć na pytanie konkursowe, wysyłając je na adres mailowy: konkurs@696jewelry.com. 
  Pytanie konkursowe brzmi następująco: Jaki jest Twój ulubiony kamień i dlaczego?
 1. Mail Uczestnika dołączającego do newslettera musi być zgodny z adresem kontaktowym, z którego prześle odpowiedź na zadanie konkursowe.

 

V. NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest karta upominkową o wartości 200zł, która upoważnia do zrobienia zakupów o minimalnej wartości 200zł online lub stacjonarnie w sklepie stacjonarnym 696 Jewelry przy ul. Nowogrodzkiej 44/23 w Warszawie. 
  Raz w miesiącu na podstawie oceny Jury jest wybierana jedna osoba, która odpowiedziała w najbardziej kreatywny sposób na pytanie konkursowe. 
 1. Jury Konkursu, składające się z przedstawicieli Organizatora wybierze w sumie 7 zwycięskie zgłoszenia, jedno na miesiąc. Przy ocenie brana jest pod uwagę kreatywność i staranność oraz spełnienie wszystkich wymogów formalnych.
 2. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony przez Organizatora o przyznanej mu nagrodzie w ciągu 7 dni roboczych od ostatniego dnia miesiąca, w którym uczestnik odpowiedział na pytanie (tj. do 7.07.2022 r. do 23:59:00, 7.08.2022r. do 23:59:00 oraz 7.09.2022r. do 23:59 ) za pośrednictwem wiadomości email na adres, z którego została wysłana odpowiedź konkursowa wraz ze szczegółami dotyczącymi sposobu odbioru nagrody.
 3. Warunkiem koniecznym do potwierdzenia udziału w Konkursie i uzyskania Nagrody jest otrzymanie przez Organizatora w ciągu 72h wiadomości potwierdzającej przyjęcie Nagrody przez Zwycięzcę drogą mailową. Zwycięzca niemający pełnej zdolności do czynności prawnych powinien dodatkowo zamieścić w wiadomości oświadczenie swojego opiekuna prawnego, dotyczące zgody na uczestnictwo podopiecznego w Konkursie.
 4. W przypadku, gdy Uczestnik nie odpowie na wiadomość od Organizatora w wyznaczonym powyżej czasie traci prawo do otrzymania Nagrody, a Nagroda pozostaje własnością Organizatora. Przed wydaniem Nagrody Organizator lub wskazana przez niego osoba ma prawo zweryfikować wiek Uczestnika lub prawidłowość zgody udzielonej przez opiekuna prawnego Uczestnika, który nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, w szczególności poprzez żądanie przesłania pocztą elektroniczną w terminie 5 dni roboczych, skanu dokumentu tożsamości Uczestnika lub w przypadku niepełnoletniego Uczestnika własnoręcznie podpisanego skanu oświadczenia opiekuna Uczestnika wyrażającego zgodę na udział w Konkursie wraz ze skanem dowodu nadania takiego oświadczenia na adres: konkurs@696jewelry.com. W wypadku niewykonania przez Uczestnika obowiązków określonych w zdaniu poprzednim Nagroda nie zostanie przyznana i pozostanie własnością Organizatora.
 5. Organizator prześle Nagrodę Zwycięzcy drogą mailową w przeciągu 14 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia przyjęcia Nagrody przez Zwycięzcę.
 6. Uczestnik Konkursu, który otrzymał nagrodę nie jest uprawniony do żądania wymiany nagrody na gotówkę lub nagrodę innego rodzaju.
 7. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.
 8. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 9. Uczestnik może dodać jedno zgłoszenie w Konkursie, z tylko jednego adresu mailowego.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo kontrolowania, czy postępowanie Uczestnika było zgodne z niniejszym Regulaminem. Organizator ma prawo odmówić wydania Nagrody Uczestnikowi w przypadku złamania któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Organizator może zażądać jej zwrotu. W takim wypadku Nagroda pozostaje własnością Organizatora, zaś Uczestnik zobowiązany jest pokryć wszelkie straty poniesione przez Organizatora w związku z jego dyskwalifikacją.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody, wynikającą z braku jej odbioru przez Uczestnika. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością Organizatora.
 12. Organizator zastrzega, że Nagrody, które pozostaną jego własnością mogą być następnie, stosownie od jego decyzji, przyznane innym Uczestnikom wyłonionym zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane e-mailem na adres Organizatora, tj. konkurs@696jewelry.com z dopiskiem „Konkurs 696 Jewelry”
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie niezwłocznie powiadomiony na adres podany w reklamacji, nie później niż w terminie 5 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane uzyskane w związku z Konkursem będą zbierane zgodnie z Polityką Prywatności Organizatora, dostępną pod adresem: https://696jewelry.com/pl/i/Polityka-prywatnosci/11. Poprzez uczestnictwo w Konkursie, każdy Uczestnik wyraża zgodę na warunki sformułowane w ramach Polityki Prywatności Organizatora.
 2. Organizator nie odpowiada za zmiany (lub dezaktywowanie) podanego adresu e-mail przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu oraz w okresie niezbędnym do wyłonienia zwycięzcy i przyznania Nagrody.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.
 2. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 3. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, włącznie z opłatą za dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika Konkursu.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu internetowego Facebook.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych Uczestników.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium